Huisregels

Bij betreden van het evenemententerrein van de Hammer Brinkdagen gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.
 • Personen vanaf 18 jaar krijgen een polsbandje, deze dient zichtbaar gedragen te worden. Hiermee wordt aangetoond dat hij/zij alcoholische dranken aan de bar kan kopen.
 • Wordt door u een polsbandje/alcoholische dranken ten onrechte overgedragen aan personen onder de 18 jaar zijn wij genoodzaakt u van het evenement te verwijderen.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs,(vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende)dranken is niet toegestaan. Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.
 • Bezoekers betreden de evenementenlocatie op eigen risico. Er wordt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade aanvaard, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van personen in dienst van haar, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het door haar georganiseerde evenement en/of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • Bedreiging, mishandeling, diefstal, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag en/of pogingen daartoe worden niet getolereerd. Indien de bezoeker tijdens zijn bezoek aan het evenement schade veroorzaakt, van welke aard ook, zal deze schade op de betreffende bezoeker worden verhaald. Bovendien zal aangifte worden gedaan van dergelijke gedragingen.
 • Het dragen van een discriminerende en/of anderszins aanstootgevende kleding is niet toegestaan.
 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel dient u ten alle tijden op te volgen.
 • Bij aanhoudingen door het beveiligingsbedrijf zal de politie in kennis gesteld worden en wordt de verdachte direct overgedragen aan een politieambtenaar.
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.
 • Bij het betreden en verlaten van de evenementenlocatie dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden en nabije leefomgeving.
 • Plastic bekers mogen niet mee naar buiten het terrein worden genomen.
Deze hammerbrinkdagen worden mede mogelijke gemaakt door de volgende sponsoren: